Khách hàng trách chúng tôi sao không mỏe Excellence Spa Cẩm Phả sớm hơn?

Khách hàng trách chúng tôi sao không mỏe Excellence Spa Cẩm Phả sớm hơn?